Klubbens avgifter

Medlemskap


Medlemsavgift 500 kr/år

Inträdesavgift inklusive medlemsavgift innevarande år (januari - december) 2000 kr (återbetalas inte)

Nyckeldeposition Segeludden 500 kr (återbetalas vid återlämnandet)
Nyckelavgift Tegelhagen 300 kr (återbetalas inte)


Sommarplats vid bryggorna på Segeludden

Inträdesavgift till bryggan 3000 kr (återbetalas inte)

Årshyra bryggplats 400 kr/m (bredd räknat mellan mitten på varje bom)

Administrations avgift för att hyra plats på bryggan i andra hand 500:- / säsong


Vinteruppläggning på varvet i Tegelhagen

Grundavgift för båtuppläggning 800 kr/säsong

Säsongshyra vinterplats 40 kr/m2 (L+1m x B+1m)

Traileruppställning sommartid, utan innehav av varvsplats 800:-


Klubbhuset

Hyra för hel dag eller del av dag 1000 kr (regler enligt styrelsebesluts)

Administrativa avgifter

Hanteringsavgift vid sen betalning 500 kr

Uteblivet vaktpass 1000 kr 


Bankgiro: 5317-3530
Allmänna ordningsregler för Sollentuna båtklubb

Klubbens ägodelar

Var rädd om klubbens ägodelar. Om du slarvar bort eller förstör något blir du ersättningsskyldig. Om du lånar klubbens material, se till att lämna tillbaka det i samma skick som det var när du lånade materialet. Klubbens material får inte utan tillåtelse av styrelsen föras utanför klubbens område.


Grindar

Grindar ska hållas låst till uppläggningsplatsen på Tegelhagen. Bom ska vara stängd och låst till klubbhusets parkering. Grind till bryggor på Segeludden ska alltid hållas låsta. Du har också skyldighet att säga till den som lämnar grinden öppen att låsa den. Ingen av klubbens nycklar får kopieras och nycklar till klubben ska återlämnas när du avslutar ditt medlemskap i klubben.


Sopor och avfall

Du har eget ansvar för att själv ta bort ditt avfall och köra batterier, olja och färgrester till kommunens återvinningsgård. Medlem som kvarlämnar avfall och upptäcks kommer att varnas och om så bedöms uteslutas.


Husdjur

Du får ta med dig din hund till klubbens anläggningar, men med tanke på allergiska och hundrädda personer så ska den hållas kopplad.


Städdagar

Städdagar anordnas vår och höst både på Segeludden och Tegelhagen.


Information

Du är själv skyldig, att hålla dig informerad beträffande information från klubben via e-post, anslagstavlor vid brygg- och uppställningsplatsen och på SBK:s hemsida.


Anmäl förändringar

Om du flyttar, byter e-postadress, mobilnummer, säljer eller byter båt är du skyldig att anmäla detta till styrelsen.


Tvist

Uppstår någon form av tvist inom klubben som berör någon områdesansvarig eller dennes ansvarsområde ska detta snarast meddelas till styrelsen. Styrelsen har beslutanderätt och detta kan ej överklagas. Accepteras ej styrelsens beslut och tvisten fortsätter så har styrelsen rätt att föreslå medlemmen för uteslutning vid kommande årsmöte.


Delägare i båt

En delägare av båt ska vara medlem i SBK och har samma förpliktelser och rättigheter som en ensam ägare till en båt.


Klubbhuset

Klubbhusets dörr ska hållas stängd och låst.


Vaktpass

Medlemmar är skyldiga att gå vakt, de tilldelas vaktpass av vaktchefen. De som har båt vid Segeludden vaktar där och de som har båt på Tegelhagen vaktar där.


Arbetsdag

Medlemmar är skyldiga att vara med på arbetsdag en gång om året, antingen på våren eller hösten.


Trafik med bil och båt

Att vid all trafik inom SBK:s områden (gäller både bil och båt) köra med varsamhet samt anpassa farten så att skada ej kan uppstå eller olägenheter vållas andra som uppehåller sig inom området. Hastighet i hamnen = hålla sådan hastighet så att svall och fara inte uppstår.


Parkering vid Segeludden

Vid parkeringen på klubbhusets område vid Segeludden gäller förbud för uppställning av båtkärror. Större fordon så som t.ex. lättare lastbilar, lastbilar och husbilar ska inte parkeras på området. Parkera personbilar på ett sådant sätt att parkeringsplatsen går att nyttja för så många som möjligt - maximalt en bil per båt eftersom parkeringsplatserna inte räcker till alla. Endast medlemmar eller medlemmars familj har rätt att parkera sitt fordon på parkeringen under tiden de har ärende till brygga eller klubbhus.

Hamn och bryggplatser på Segeludden

Säsong vid bryggorna

Säsongen vid bryggan gäller mellan arbetsdagen på våren och arbetsdagen på hösten. Samtliga båtar ska tas bort från bryggorna i god tid innan arbetsdagen på hösten. Allt förtöjningsgods ska tas bort från bryggor och Y-bommar.


Fördelning av bryggplatser

Hamnkaptenen beslutar om hur bryggplatser ska fördelas efter kölista, behov och tillgång. Det kan hända att medlemmar får byta bryggplats från tidigare år om behov uppstår.

Kölista för bryggplats

Om bryggplatserna är fullbelagda, kan du ställa dig i kö för plats. Anmäl skriftligen till hamnkaptenen. Då bryggplats tilldelas måste den sökande bli medlem om han/hon inte redan är det. Förtroendevalda kan efter styrelsebeslut beredas företräde i kön.


Båtförsäkring

Alla båtar vid SBK:s bryggplatser ska ha gällande försäkring. Innan båtplatsen får tas i bruk ska årsavgiften vara betald.


Nycklar

Nyckel till grindar erhålls av nyckelansvarig, mot depositionsavgift som fastställts av årsmötesbeslut. Depositionsavgiften återbetalas när nyckeln återlämnas.


Anmäl om du inte använder din bryggplats

Medlem äger rätt att behålla sin bryggplats även om den inte utnyttjas under en säsong utan att förlora rätten till sin plats , detta skall meddelas hamnkaptenen via e-post så att platsen kan hyras ut i andra hand av hamnkaptenen.

Den som inte längre önskar använda sin bryggplats får inte själv överlåta densamma till utomstående eller annan medlem. Överlåtelsen ska ske via hamnkaptenen som har rätt att upplåta lediga bryggplatser till medlemmar som står i kö enligt upprättad turlista.


Förtöj båten rätt

Båtägare ska hålla tågvirke på minst Ø12 mm och fjädrande förtöjningsanordningar till egen båt. Är du osäker så rådfråga klubbens styrelse.

Om förtöjningen är bristfällig och skada därav uppkommer på SBK:s bryggor eller på annans båt eller egendom är den förorsakande båtägaren ersättningsskyldig. Båtar, som är förtöjda vid SBK:s bryggor ska vårdas på sådant sätt att de ej vattenfylls. De får inte heller misskötas och lämnas utan tillsyn.

Styrelsen äger rätt att flytta båtar som inte ligger på anvisad plats och att på din bekostnad ordna nya förtöjningar om de är bristfälliga eller farliga.

Båtar som uppenbarligen missköts och inte används och efter det att ägaren av styrelsen skriftligen uppmanats att tillse sin egendom kan medlemmen föreslås för uteslutning vid kommande årsmöte.


Bryggor utan lösa föremål

Bryggan ska vara helt fri från lösa föremål. Jollar/ gummibåtar etc. ska förvaras på den egna båten.


Ladda batterier på båten

För laddning av batterier och arbeten på båtarna får el användas. Vid laddning av batterierna får elen vara inkopplad max 48 tim.


Elfordon

Det är inte tillåtet att ladda elfordon med el från Segeluddens klubbhus eller el från bryggorna.

Båt på uppläggningsplats Tegelhagen under vintern

Placering på uppläggningsplats

Varvschefen ansvarar för fördelningen och placering av uppläggningsplatsen.


Kö till uppläggningsplats

Om uppläggningsplatsen är fullbelagd, kan du ställa dig i kö för plats. Anmäl till varvschefen.

Fördelning sker utifrån antal år man varit medlem i SBK, förtroendevalda kan efter styrelsebeslut beredas företräde i kön.


Båtförsäkring

Alla båtar eller fordon som har plats på området ska ha gällande försäkring.


Nycklar

Nyckel till uppläggningsplatsen erhålls och kvitteras ut hos nyckelansvarig, mot avgift som fastställts av årsmötesbeslut, se ”Klubbens avgifter”.


Anmäl om du inte använder din uppläggningsplats

Om du inte längre behöver din uppställningsplats ska du meddela varvschefen.


Uppställning och förvaring

Endast medlemmar får förvara material och trailers på planen. Allt material ska vara märkt med namn och telefonnummer till respektive ägare. Båtar, fordon som är uppställda på klubbens område ska vårdas på sådant sätt att de ej vattenfylls. De får inte heller misskötas och lämnas utan tillsyn.

Omärkt material riskerar att kastas vid städdagar och ersätts inte av SBK. Båtar som placeras utan direktiv från varvschefen flyttas. Kostnaderna betalas av båtägaren.


Klubbens elnät

Nedanstående krav ställs på dig och användande av el på Tegelhagen:

Alla produkter som kopplas till klubbens elnät ska vara godkända och S eller CE märkta.

Maskiner, belysning och kablar som används ska självklart vara godkända för utomhusbruk.

Max 1000 W är tillåtet att ta ut ur varje uttag.

Inte tillåtet att ha kupévärmare eller annan elförsörjning i båten.

Då båten lämnas ska elkablar alltid tas ur eluttaget.


När du laddar batteri eller gör plastjobb som kräver värme för att härda ska du meddela varvschefen och märka kabeln med startdatum. Max 48 timmar får strömmen vara inkopplad.

Det är inte tillåtet att ladda elfordon med el från Tegelhagen.

Laddning av båtbatteri, max 48 timmar.

Städa undan på Tegelhagen

Direkt efter sjösättning ska medlemmen städa och plocka undan vaggor/vagnar och pallningsutrustning och placera dessa på av varvschefen anvisad plats.

Hänsyn vid slipning (inte sanering) och målning

Vid större arbeten på båtarna, tex slipning, målning eller andra arbeten som på något sätt kan orsaka olägenhet på närliggande båtar, ska båtägaren ta kontakt, och komma överens, med sina båtgrannar innan arbetet påbörjas. Se till att andra båtägare inte drabbas av olägenheter i samband med arbetet.

Båtbottensanering

Innan sanering genomförs ska en anmälan (via blankett) göras till avdelningen för miljö- och hälsoskydd

 i Sollentuna kommun. I de fall då bottensanering sker i form av skrapning räcker det med information till avdelningen, exempelvis i form av e-postmeddelande.

Underhållsarbeten som, exempelvis slipning och skrapning, riskerar att sprida farliga ämnen till mark, luft och vatten. Vid sådana arbeten ska samtliga av båtens sidor, mark och eventuellt tak täckas så att täckningen blir tät innan arbetet påbörjas. En slipmaskin kopplad till en väl tilltagen industridammsugare som samlar upp skrapresterna kan med fördel användas. Som filtertyp rekommenderas ett så kallat HEPA-filter, ett högeffektivt partikelfilter för luft som absorberar de allra minsta dammpartiklarna eller en tät uppsamlingspåse.

Avfallshanteringen av det uppkomna avfallet från sanering av båtbottnar, färgrester, slipdamm och blästringsmaterial från biocidfärger, klassas som farligt avfall. Avfallet ska omhändertas direkt utan kontakt med mark eller vatten och förvaras i slutna och märkta kärl tills det har lämnats in som farligt avfall. Om avfallstransport sker i den enskilde medlemmens regi ska denne begära ett påskrivet mottagningskvitto från mottagaren med datum, avfallstyp och mängd. Mottagningskvitto ska kunna redovisas för tillsynsmyndigheten.

j. Båtbottenfärg

Kolla gällande regler för båtbottenfärg med varvschefen.


Båt på uppläggningsplatsen Tegelhagen under sommaren

Du förväntas sjösätta din båt före midsommar, om detta inte kan ske ska du anmäla till varvschefen. Båtar får inte ligga kvar på land utan sjösättning. Bara styrelsen kan bevilja undantag.

Trailerbåtar som tas upp efter varje användningstillfälle tillåts under förutsättning att man innehar uppläggningsplats att förvaras på plats anvisad av varvschef. Båtar, fordon och material som uppenbarligen missköts och inte används inom ett år efter det att ägaren av styrelsen skriftligen uppmanats att tillse sin egendom kan medlemmen föreslås för uteslutning vid kommande årsmöte.

Båt på uppläggningsplatsen Tegelhagen under sommaren


Du förväntas sjösätta din båt före midsommar, om detta inte kan ske ska du anmäla till varvschefen. Båtar får inte ligga kvar på land utan sjösättning. Bara styrelsen kan bevilja undantag.

Trailerbåtar som tas upp efter varje användningstillfälle tillåts under förutsättning att man innehar uppläggningsplats att förvaras på plats anvisad av varvschef. Båtar, fordon och material som uppenbarligen missköts och inte används inom ett år efter det att ägaren av styrelsen skriftligen uppmanats att tillse sin egendom kan medlemmen föreslås för uteslutning vid kommande årsmöte.

Medlemsavgift, avgift för bryggor och varv

Avier för medlemsavgifterna skickas ut via e-post vid årsskiftet. Avgiften på 500 kronor ska vara betald senast 31 januari. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en administrationsavgift på 500 kronor.


Avier för brygg- och varvsavgifter skickas ut via e-post i månadsskiftet mars/april. Avgiften ska vara betald senast 30 april. Vid sen betalning har klubben rätt att ta ut en administrationsavgift på 500 kronor.

Kom ihåg att meddela ändrade uppgifter såsom:


  • Adress
  • E-post. Här finns plats för två e-postadresser
  • Mobilnummer. Här finns plats för två mobilnummer
  • Båttyp, båtstorlek


All information från klubben skickas ut via e-post, därför är en aktuell adress nödvändig. Vaktlistan skickas ut via e-post.

Ett aktuellt mobilnummer är nödvändigt av flera skäl.

En aktuell hemadress är bra om man vill få medlemstidningen Båtliv 6 gånger/år i brevlådan.

Vaktpass

De som har bryggplats vaktar på Segeludden och de som har vinterplats vaktar på Tegelhagen. I klubbhuset finns namn och nummer till personer som går vakt mot betalning.

Vid utebliven vakt har klubben rätt att ta ut en avgift på 1000 kronor.

Vill du hyra klubbhuset?

Som klubbmedlem är du välkommen att för 1000 kronor hyra klubbhuset för en fest, ett möte eller en annan liknande aktivitet.

Du ska delta under hela aktiviteten och du har ansvaret för betalningen, ordningen under aktiviteten och städningen efter aktiviteten. Du behöver däremot inte vara värd för aktiviteten. Att hyra ut till någon annan och inte själv delta under hela aktiviteten är INTE tillåtet.

Klubbhusvärd är Rickard Erdmann This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kassör är Ingemar Swedén This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bokning:

1.  Mejla klubbhusvärden för att boka.


Kostnad:

Hyran är 1000 kronor för hela eller del av en dag.


Betalning:

Betalning ska ske i förskott (vid bokningen) utan uppmaning.

Betalning ska ske till SBK:s bankgiro 5317-3530.

Om något är oklart angående betalningen kan du mejla eller ringa kassören.


Vakt:

Under sommarsäsongen har klubbens medlemmar vaktpass under kvällen och natten. Vakten ska givetvis ha tillgång till klubbhuset under vaktpasset.


Regler:

Tänk på grannarna! Störande ljud från klubbhuset får inte förekomma efter klockan 22.00.

Grillning är tillåten på grusytorna utanför klubbhuset men inte på träterassen under taket.

Städa ordentligt (klubben har ingen städfirma).

Ta med sopsäcken hem och sätt en ny påse i soptunnan.

Bekräfta per e-post till klubbhusvärden att detta är gjort efter avlutad aktivitet.


När du hyr klubbhuset

Regler:

Tänk på grannarna! Störande ljud från klubbhuset får inte förekomma efter klockan 22.00.

Grillning är tillåten på grusytorna utanför klubbhuset men inte på träterassen under taket.

Städa ordentligt (klubben har ingen städfirma).

Ta med sopsäcken hem och sätt en ny påse i soptunnan.

Bekräfta per e-post till klubbhusvärden att detta är gjort efter avlutad aktivitet.


Observera att:

Klubbhuset hyrs ut i befintligt skick

Kylskåp/frys och spis finns men inte mycket köksutrustning

Golven är känsliga för häftiga rörelser med svarta sulor

Marschaller och annat brinnande eller glödande inte får placeras på altanen eller räcket till altanen

Städskåp finns – i inre hallen mellan kök och toalett

Klubben inte har någon soptunna med regelbunden tömning

Att högtalare inte får användas utomhus

Det är inte tillåtet att röka i klubbens lokaler.


Se till att:

Bord och stolar är avtorkade

Golven är sopade/dammsugna och våttorkade

Städningen gjorts extra noga i kök och toalett

Fönster är stängda, lyset släckt och dörren gått i lås

Soporna samlats ihop och följer med från klubbhuset

Skräp som eventuellt hamnat utanför klubbhuset plockas upp och tas bort

Vintertid ska klubbhusets temperatur ställas ner till +8 grader efter avslutad aktivitet.

Bekräfta per e-post till klubbhusvärden att detta är gjort efter avlutad aktivitet.


Tänk på att:

Hålla obehöriga borta och ha värdesaker under uppsikt

Den som hyr lokalen är ansvarig för eventuella skador

Ta det lugnt och bidra till lugn om en olycka inträffar

Alltid vara extra försiktig med eld och glöd – inne och ute

Anmäla eventuella skador eller annat viktigt till klubbens styrelse

Måsskrämmor (konstgjorda rovfåglar) på spön i hamnen

För att minimera måsfåglars trivsel på bryggorna och på båtar har vi satt upp måsskrämmor (konstgjorda rovfåglar) på spön.

Det förekommer ibland problem med måsskrämmornas funktion. Vindarna snurrar runt och det tar i lite extra ibland, däremellan kan det vara helt vindstilla och måsskrämmorna hänger ”livlösa”.

Problem som förekommer:

  • Måsskrämmorna snurrar upp linan runt spöt och funktionen avtar/uteblir. Linan som håller spöt till bryggan snurrar upp sig runt spöt och låser spöts möjlighet att vrida sig efter vinden.
  • Spöts glasfiberdelar sitter fast i varandra men kan vid hård belastning glida isär och spöt kollapsar helt eller delvis.

Måsskrämmor behöver daglig tillsyn, vilket har lagts in som uppgift i vaktinstruktionen. Ni som har vakt se till att måsskrämmorna fungerar eller vidtag lämpliga åtgärder för att återställa funktionen.

Om vinden tilltar och det befaras bli hårdare vind än 10 m/s – ta ner spöt och koppla loss måsskrämman. Lägg måsskrämman i förrådet. Vid speciella brister, anteckna detta i vaktloggen.

Vi hjälps alla åt, även om man inte går vakt!


Ändringshistorik

Ändringshistorik

Utgåva 4. Augusti 2023

Uppdaterad med:

• Avsnitt ”Klubbens avgifter”, ”Nyckelavgift Tegelhagen 300 kr (återbetalas inte)”, Höjd avgift på grund av höjt pris att göra nya nycklar.

• Avsnitt ”Styrelse”, ”Förtroendevalda” och ”SBK i Sollentuna Båtsport union (SoBU)” uppdaterade.

Utgåva 3. Maj 2023

Uppdaterat med:

• Vid årsmötet 2023 beslutades att godkänna förslag från styrelsen på ny avgift. Avgiften avser att det i

fortsättningen finns en fast kostnad på 500 kr för att hyra bryggplats i andra hand. Uppdaterat avsnitt

”Klubbens avgifter”.

Utgåva 2. April 2023

Uppdaterat med:

• Efter godkänd motion på årsmötet 2023 har justeringar på texten gjorts på avsnitt ”Hamn och

bryggplatser på Segeludden / f. Anmäl om du inte använder bryggplatsen”.

• Avsnitt ”Styrelse”, ”Förtroendevalda” och ”SBK i Sollentuna Båtsport union (SoBU)” uppdaterade.