Stadgar

Stadgar för Sollentuna Båtklubb (Fastställda vid SBK:s årsmöte 2015-03-26)

§1 Ändamål: Klubbens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet samt verka för gott kamrat- och sjömanskap.

§2 Medlemskap: Medlem är den person som sökt och antagits som medlem samt betalat inträdes- och medlemsavgift.

§3 Hedersmedlem: Till hedersmedlem kan klubben välja person som under en följd av år förtjänstfullt främjat klubbens intressen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.​

§4 Medlemsförteckning: Över klubbens medlemmar skall föras förteckning med personuppgifter, båtinnehav och övriga för verksamheten behövliga uppgifter.​

§5 Medlems inträde och utträde 

:1 Person mantalsskriven i Sollentuna äger företräde.

:2 Inträdesansökan i vilken sökanden förbinder sig att följa klubbens stadgar, ordningsföreskrifter och i laga ordning fattade beslut görs till klubbens styrelse på blankett som tillhandahålls av klubben.
:3 Begäran om utträde ur klubben görs skriftligen till styrelsen. :4 Medlem som efter påminnelse inte inom 30 dagar har erlagt medlemsavgift anses därmed ha begärt utträde ur klubben. Styrelsen kan på skriftlig begäran från medlem i speciella fall medge anstånd med betalning.

§6 Medlems uteslutning: Medlem som gör sig skyldig till klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben, så att klubbens anseende äventyras, klubbens syften motverkas, och klubbens intressen skadas eller inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan uteslutas på styrelsens förslag av ordinarie eller extra allmänt möte minst 2/3 majoritet.

§7 Beslutande organ: Klubbens beslutande organ är 1 Årsmöte 2 Övriga ordinarie möten 3 Extra möte 4 Styrelse

§8 Verksamhetsår: Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari till 31 december.

§9 Avgifter

:1 Inträdes- och medlemsavgifter samt andra avgifter till klubben fastställs av årsmöte.

:2 Medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift för löpande verksamhetsår före januari månads utgång. :3 Extra uttaxering kan företas efter beslut på ordinarie eller extra möten.

§10 Årsmöte

:1 Årsmöte hålls årligen och senast under mars månad.

:2 Datum och plats för årsmöte skall meddelas skriftligen till samtliga medlemmar senast två veckor i förväg.

:3 Vid årsmöte skall förutom övriga ärenden förekomma:

1. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelse.
2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Fastställande av budget.
4. Fastställande av avgifter och eventuella extra uttaxeringar.
5. Val av ordförande för klubben, tillika styrelseordförande.
6 Val av övriga ledamöter i styrelsen.
7. Val av revisorer
8. Val av valberedning.
9. Val av övriga funktionärer
10. Fastställande av ordningsföreskrifter.

§11 Extra möte

:1 Extra möte hålls när styrelsen finner detta påkallat.

:2 Om klubbens revisorer eller minst en sjättedel (1/6) av samtliga röstberättigade medlemmar begär extra möte för behandling av visst ärende, skall styrelsen inom 14 dagar efter sådan begäran kalla till extra möte.

:3 Vid extra möte får endast förekomma de ärenden som föranlett kallelsen till mötet.

§12 Styrelse och styrelseval

:1 Klubben företräds av en styrelse, som på medlemmarnas uppdrag förvaltar klubbens fasta tillgångar och medel, förbereder ärenden till årsmöten, verkställer fattade beslut och tillvaratar klubbens intressen.

:2 Styrelsen består av ordförande och fyra till sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordförande utses av årsmötet, övriga sysslor fördelas inom styrelsen vid första styrelsemötet efter årsmötet.

:3 Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs på två år och suppleanterna på ett år. För att upprätthålla kontinuitet i styrelsen skall strävan vara att endast hälften av ordinarie medlemmar väljas varje år.

:4 Kandidater till styrelsen utses bland de medlemmar som förklarat sig villiga att ingå i styrelsen. Föreligger flera kandidater än antalet platser som skall tillsättas skall de som i tur och ordning erhållit högsta röstetal vid omröstning förklaras valda.

§13 Styrelsens skyldigheter

:1 Ansvariga för av styrelsen fattade beslut är de som deltagit i beslutet utan att reservera sig. Reservation skall antecknas i protokollet.

:2 Ordföranden skall opartiskt leda såväl klubbens möten som styrelsens sammanträden samt, då så påfordras vara klubbens officiella representant.

:3 Sekreteraren skall ombesörja kallelser till klubbens möten och sammanträden och föra noggranna protokoll, handha klubbens korrespondens och andra löpande ärenden.

:4 Kassören skall uppbära avgifter, förvalta och ansvara för klubbens kassa, bank och postgirokonton och därutöver föra noggranna räkenskaper och till styrelsen rapportera om medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben. Kassören äger inte rätt att göra utbetalningar som inte godkänts av styrelsen eller årsmöte.

:5 Övriga styrelseledamöter skall delta i styrelsens sammanträden och klubbens möten samt vid ordinarie funktionärs frånvaro vara beredd att svara för dennes befattning. Styrelseledamot som utan tungt vägande skäl är frånvarande under tre på varandra följande sammanträden skall anses ha utträtt ur styrelsen.

:6 Klubben tecknas av ordförande eller kassör var för sig.

:7 Styrelsens årsredovisning skall lämnas till revisorerna senast 14 dagar före årsmöte.

§14 Beslut,val och rösträtt

:1 Alla ärenden avgörs med enkel majoritet.

:2 Beslut fattas av närvarande medlemmar genom öppen omröstning, utom de fall någon medlem fordrar sluten sådan.

:3 Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid sluten omröstning där lotten skall avgöra.

§15 Revisorer

:1 Minst två revisorer samt en suppleant skall väljas på ett år vid årsmötet. Vid val av revisorer äger styrelsen inte rätt att deltaga i omröstning.

:2 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper. Räkenskaperna skall granskas minst en gång av revisorerna, vilka till årsmötet skall avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

:3 Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, så har de samma ansvar som styrelsens ledamöter.

§16 Valberedning Valberedningen skall bestå av tre medlemmar varav en utses till sammankallande. Valberedningen skall i god tid före årsmötet till styrelsen inlämna förslag till styrelseledamöter samt övriga funktionärer.

§17 Ordningsföreskrifter Årsmötet skall på förslag av styrelsen fastställa ordningsföreskrifter för klubbens hamn (Hamnordning), klubbhus (Husordning), varv (Varvsordning) och klubbholme (Klubbholmsordning). Medlem är skyldig att följa de fastställda ordningsföreskrifterna.

§18 Arbetsplikt Medlem är skyldig att under året utföra arbete för klubbens räkning till ett antal timmar som styrelsen finner nödvändigt med hänsyn till föreliggande arbetsuppgifter. Om medlem har svårt att delta i arbetet på viss bestämd tid skall anmälan göras till styrelsen för erhållande av arbetsuppgift på annan tid. Uteblir medlem som kallats till arbete åläggs denne att betala avgift om belopp som beslutats av årsmötet.

§19 Stadgeändring Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall vara medlem tillhanda i kallelsen minst 14 dagar före det sammanträde på vilket det skall behandlas. I kallelsen skall anges att förslag till stadgeändring föreligger. För att förslaget skall antas erfordras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.

§20 Betalningsföreskrifter

:1 Den 31 januari är sista inbetalningsdag för årsavgift.

:2 Medlem som ej betalat årsavgift i rätt tid kan uteslutas genom beslut av styrelsen.

:3 Vid försenad inbetalning uttages en extra avgift som fastställts av årsmöte.

.4 Det åligger medlem att utan meddelande från klubben inbetala debiterade avgfter i tid.

§21 Upplösning av klubben :1 Skulle på grund av oförutsedda omständigheter fråga uppstå om klubbens upplösning skall eventuellt beslut därom fattas med 3/4 dels majoritet på ordinarie eller extra möte. :2 Vid klubbens sista möte skall beslut fattas även om klubbens tillgångar och hur dessa skall disponeras.

Ladda ner stadgarna i PDF-format.